Правова ідентичність особи

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кaндидaтa юридичних нaук
Автор: 
Парута Олена Володимирівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор юридичних наук, доцент Жаровська Ірина Мирославівна
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
27.02.2017
Статус: 
захищена