Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Наукова діяльність кафедри історії держави і права

Наукова діяльність кафедри історії держави і права ведеться в рамках:

 • розробки напряму й пріоритетної тематики наукової діяльності кафедри;
 • підготовки викладачами кафедри кандидатських і докторських дисертацій;
 • здійснення викладачами кафедри наукового керівництва підготовкою кандидатських і докторських дисертацій;
 • підготовки монографічних видань, підручників та навчальних посібників;
 • апробації результатів досліджень через участь у наукових конференціях;
 • міжнародної діяльності та співпраці; реалізації кафедрального наукового проекту проведення щорічних Всеукраїнських Інтернет-конференцій за тематикою наукових досліджень кафедри з публікацією матеріалів окремим збірником;
 • науково-дослідної роботи зі студентами тощо.

Розробка напряму й пріоритетної тематики наукової діяльності
Напрям наукової діяльності кафедри: «Історико-правові засади українського державотворення: інституційні та ідеологічні аспекти; правовий механізм радянізації західних областей Української РСР» (державний реєстраційний номер 0114U005463).

Пріоритетна тематика науково-дослідної роботи кафедри: еволюція міжнародного права в XX ст.; українська національна ідея в політико-правовій думці першої половини XX ст.; репресивно-каральний апарат Радянської держави та ін.

При кафедрі функціонує аспірантура, де ведеться підготовка аспірантів за спеціальністю 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень.

Підготовка кандидатських і докторських дисертацій
У контексті кафедрального напряму наукових досліджень у грудні 2013 Цебенко Соломія Богданівна захистила дисертацію «Права людини у сучасних доктринах православ’я у світлі міжнародних стандартів (загальнотеоретична характеристика)» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, виконану під керівництвом д.ю.н., проф. Рабіновича П.М.

2017 року асистент кафедри Андрусяк Ірина Павлівна захистила дисертацію на тему «Ідея ґендерної рівності в українській правовій думці другої половини XIX ст.» .

Викладачі кафедри працюють над такими темами дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

 • Беліченко Олександра Валентинівна – :«Українська правова думка про юридичний процес в Україні (XIX ст.. – 20-і рр. XX ст.)».
 • Сорочкін О.В. –. «Адміністративно-процесуальні статуси фізичних та юридичних осіб в процесі розгляду індивідуальних адміністративних справ у неюрисдикційному провадженні».

Також викладачі кафедри працюють над темамою дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. як Терлюк І.Я. - «Українська національна державність: формування державно-правової традиції»

Здійснення наукового керівництва підготовкою кандидатських і докторських дисертацій»

Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво роботою аспірантів та здобувачів:

Д.ю.н., проф. Макарчук В.С.:

 • наукове керівництво роботою здобувачів: Бєлєнкова (Дудакова) Ю. С. (Чернівці), Маланій О.Я. (Івано-Франківськ) – ЛьвДУВС, Сливка (Бомба) М.М., Кухарчук Х.І., Фіцик С.О. – ІНПП (спеціальність – 12.00.01).
 •  
 • Наукове консультування докторантів: Коритко Л.Я. (захистилася 24 жовтня 2017 р.), Терлюка І.Я. та Кондратюка С.В. (спеціальність – 12.00.01).

Д.ю.н., доц. Стецюк Б.Р.:

 • наукове керівництво роботою аспірантів: Беліченко О.В. – НУ «Львівська політехніка» (спеціальність  - 12.00.01).

Від 2011 р., часу діяльності кафедри ІДП, під керівництвом її викладачів захищено низку дисертаційних робіт, а саме:

під науковим керівництвом д.ю.н., проф. Макарчука В.С.:

 • «Оксамитові революції в країнах Центрально-Східної Європи: історико-правове дослідження» здобувача Мельниченко Богдани Богданівни у спеціалізованій вченій раді К 35.052.19 ІНПП на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук;
 • «Встановлення і розбудова радянського державного режиму в південній частині Бессарабії (1940-1948 рр.). Інкорпорація і освоєння острова Зміїний: історико-правове дослідження» здобувача Шибко Євгенії Дмитрівни 14.12.2012 р. у Спеціалізованій вченій раді К 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка»;
 • «Діяльність депутатів-українців в Австрійському парламенті (1897–1918 рр.): історико-правове дослідження» аспірантка Баран Анжеліки Володимирівни, 24.01.2014 у Спеціалізованій вченій раді К 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка»;
 • «Законодавство та судова практика Другої Речі Посполитої щодо статусу української мови у Східній Галичині в міжвоєнний період (1919 – 1939 рр.)» аспіранта Марковського Володимира Ярославовича, 28.02.2014 у Спеціалізованій вченій раді К 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка»;
 • «Становлення і розвиток вірменського права в Правобережній Україні (XIV – кінець XVIII ст.)» аспіранта Галоян Адранік Левонович 27 червня 2014 р. у Спеціалізованій вченій раді у Національному університету внутрішніх справ у м. Харкові.
 •  «Український націоналістичний рух у протистоянні антидемократичним режимам у 1920-х – 1950-х рр.: історико-правове дослідження» аспіранта Мамонтова Ігоря Олександровича 31 травня 2016 р. у Спеціалізованій вченій раді  ІНПП НУ «Львівська політехніка, К 35.052.19,
 • «Становлення і розвиток природоохоронних інститутів  в Австро-Угорській імперії: історико-правовий вимір (на матеріалах Східної Галичини 1867–1918 рр.)» докторанта Коритко Лілії Ярославівни у Спеціалізованій вченій раді Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка», 26 жовтня 2017 р.;

під науковим керівництвом к.ю.н. Поліковського М.Ф.:

 • Діяльність органів внутрішніх справ у західних областях Української РСР проти українського збройного підпілля в 1944-1950 рр.: історико-правове дослідження» здобувач Кульгавець Христина Юріївна 16.03.2012 р. у Спеціалізованій вченій раді К 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка».
 • Система судочинства Західно-Української Народної Республіки здобувач Горуйко Христина Павлівна 03.07.2014 р. у Спеціалізованій вченій раді Д 35.051.03 у Львівському Національному університеті ім. Івана Франка.
 • Правове регулювання інституту власності в західних областях Української РСР (1939-1945) здобувач Брийовська Ірина Богданівна 30.11.2015 р. у Спеціалізованій вченій раді К 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка».
 • Погляди Михайла Грушевського про державу і право здобувач Гойдало Ірина Василівна 28.04.2017 р. у Спеціалізованій вченій раді Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка»
 • під науковим керівництвом к.і.н., доц. Терлюка І.Я.:
 • «Прокуратура західних областей України у 1944-1953 рр. (історико-правовий аспект)» здобувач Трухан Андрій Ярославович 16.02.2012 р. у Спеціалізованій вченій раді К 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка».
 • «Радянська система виконання покарань у західних областях України (1944-1953 рр.): історико-правове дослідження» здобувач Савчин Галина Ярославівна 29.05.2015 р. у Спеціалізованій вченій раді К 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка».

Апробація результатів досліджень науково-педагогічного складу кафедри здійснюється на різного рівня (міжнародних, всеукраїнських, регіональних) наукових (науково-практичних) конференціях.

За кафедральною тематикою наукових досліджень 2012 р. кафедра ІДП започаткувала проведення щорічних Всеукраїнських наукових Інтернет-конференцій з публікацією матеріалів окремим збірником. Станом на 2017 р. проведено п’ять конференцій та опубліковано 7 випусків матеріалів:

 • «Правове регулювання міжнаціональних відносин в Україні: історія і сучасність» (Випуск 1, 2012р.);
 • «Конституціоналізм в Україні: ідеї, концепції, доктрини (історія і сучасність)» (Випуск 2, 2013р.);
 • «Політико-правова ідеологія українського національного державотворення: проблеми формування та еволюції» (Випуск 3, 2014р.);
 • «Держава в умовах надзвичайного, воєнного стану та/чи військової окупації: історія і сучасність (правові аспекти)» (Випуск 4, 2015р.);
 • «Правове регулювання переміщень населення (міграції, депортації, трансфери, проблеми біженців тощо): історія і сучасність» (Випуск 5, 2016р.);
 • «Місцева влада й самоврядування в Україні та державах світу: історія і сучасність (аспекти права). На вшанування пам'яті проф. Юрія Панейка» (Випуск 6, 2017р.);
 • «Судова влада в Україні та інших державах»:  історія і сучасність (аспекти права) (2018).
Оновлено 3 міс 3 тижн тому