Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Ознайомча інформація про інститут дистанційного навчання

До складу Інституту дистанційного навчання входять деканати заочно-дистанційного навчання та екстернату, відділ організаційного супроводу дистанційного навчання і відділ технічного забезпечення та адміністрування інформаційних систем.

Заочно-дистанційне навчання

Заочна форма навчання із застосуванням дистанційних технологій в Інституті дистанційного навчання Національного університету «Львівська політехніка», дає змогу студентам здобути базову вищу освіту без відриву від виробництва. З впровадженням комп’ютерної техніки, створенням інтегрованих навчальних курсів, які швидко адаптуються до вимог ринку освіти, така форма навчання набуває істотних переваг. Вона передбачає самостійність студента у виборі найзручнішого для нового режиму навчального процесу, незалежно від місця проживання чи стану здоров’я. Навчання здійснюється за допомогою відеолекцій, на базі електронних підручників, посібників та іншого методичного забезпечення (зокрема, контрольні питання) в різних операційних системах із застосуванням мультимедійних засобів. Технологія дистанційного навчання в мережевому (Інтернет) або кейсово-мережевому виконанні передбачає узгоджену із студентом інструкцію взаємодії з конкретним інститутом, дає змогу на кожному етапі навчання ефективно самоконтролювати засвоєний матеріал.

Заочна форма навчання із застосуванням дистанційних технологій реалізує основне завдання освіти - допомога людині у розкритті свого потенціалу та здійснення її життєвих планів з повноцінного життя в суспільстві. Ця форма освіти є найбільш адаптованою до індивідуальних потреб людини у навчанні, оскільки надає рівні можливості всім незалежно від соціального в будь-яких районах країни і за кордоном реалізувати права людини на освіту і отримання інформації. Саме застосування цієї системи дає змогу найбільш адекватно і гнучко реагувати на потреби суспільства і забезпечити реалізацію конституційного права на освіту кожного громадянина країни.

З метою забезпечення потреб місцевого ринку праці у фахівцях, наближення місця навчання студентів до місця їх проживання у Львівській політехніці діють відокремлені структурні підрозділи – Навчально-консультаційні центри (НКЦ) - (локальні центри заочно-дистанційного навчання):

 • НКЦ м. Володимир-Волинський (Волинська обл.), вул. Луцька, 233, тел. (03342) 3-05-05;
 • НКЦ м. Чернівці, вул. О. Гузар, 8, тел. (03722) 3-40-60;
 • НКЦ м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 10, тел. (03822) 3-12-85;
 • НКЦ м. Хуст (Закарпатська обл.), вул. Львівська, 247, тел. (03142) 4-31-82.

Підготовка бакалаврів у ІДН здійснюється за заочною формою навчання на напрями підготовки (на базі молодшого спеціаліста на 2 курс):

 • будівництво;
 • пожежна безпека;
 • геодезія, картографія та землеустрій;
 • економіка підприємства;
 • фінанси і кредит;
 • облік і аудит;
 • менеджмент;
 • інженерна механіка;
 • машинобудування;
 • автомобільний транспорт;
 • транспортні технології;
 • електротехніка та  електротехнології;
 • автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • комп’ютерні науки;
 • програмна інженерія;
 • комп’ютерна інженерія;
 • системна інженерія;
 • видавничо-поліграфічна справа;
 • телекомунікації;
 • харчові технології та інженерія.

А також на базі повної середньої освіти за результатами ЗНО на 1 курс в НКЦ м. Хуст:

 • автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • будівництво та цивільна інженерія;
 • економіка;
 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • менеджмент;
 • транспортні технології (за видами);
 • фінанси, банківська справа та страхування.

Екстернат

Набір в екстернат згідно із ст.. 49 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII та Правилами прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» з 2015 року не передбачено.

З 2015 р. на екстернатну форму навчання у Національному університеті «Львівська політехніка» НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ не тільки зарахування на 1й курс, але й переведення, поновлення з інших форм навчання або з інших вузів.

Екстернат Національного університету «Львівська політехніка» започаткований у 1997 році. Екстернатна форма навчання передбачає самостійне вивчення екстернами дисциплін згідно з навчальним планом вибраного напряму підготовки і є зручною для осіб, які працюють і не мають змоги навчатися на денній формі, або мали бажання здобути другу вищу освіту. Екстернами можуть стати особи без обмеження віку, котрі мають повну загальну середню чи середню спеціальну освіту, а також особи з незакінченою або закінченою вищою освітою. Готують екстернів за індивідуальними навчальними планами кафедри університету. Екстерни мають право на відвідування занять разом із студентами заочної форми навчання під час настановних та заліково-екзаменаційних сесій. Заліки, екзамени та інші види звітів екстерни складають, як правило, під час сесій. У міжсесійний період складання екзаменів та заліків здійснюється за відповідними графіками кафедр. Екстернам, які раніше отримали вищу, незакінчену вищу або середню спеціальну освіту, можуть бути перезараховані результати раніше складених заліків, екзаменів, курсових проектів і робіт за умови ідентичності назви, форми контролю, обсягу та змісту навчальної дисципліни. Тривалість навчання в екстернаті залежить від інтенсивності виконання екстерном індивідуального навчального плану. Екстернам, які успішно виконали навчальний план, Національний університет "Львівська політехніка" видає диплом державного зразка про отримання базової вищої (бакалавр), або повної вищої (спеціаліст) освіти за вибраною спеціальністю.

Сьогодні Львівська політехніка на екстернатній формі навчання проводить підготовку за 46 напрямами та 64 спеціальностями.

Екстернат коштом фізичних та юридичних осіб надає додаткові освітні послуги, зокрема з вивчення поза навчальними планами додаткових навчальних дисциплін екстернами та студентами науково-навчальних інститутів університету, з ліквідації академзаборгованостей та академрізниці, надання платних освітніх послуг фізичним особам.

Оновлено 1 рік 8 міс тому