Наукова діяльність кафедри економіки підприємства та інвестицій

Науковий керівник науково-дослідних робіт кафедри – завідувач кафедри, професор Козик В.В.

Кафедра Економіки підприємства та інвестицій в Google Scholar

Дисертації захищені працівниками кафедри

Лише за останні роки виконані та впроваджені у виробництво результати наукових досліджень:

  • «Методологія перетворення результатів науково-дослідної роботи в інноваційний продукт»;
  • обґрунтування інноваційного проекту «Методи та геоінформаційні технології дистанційного моніторингу природних ресурсів України»,
  • науково-дослідна робота «Розробка системи управління витратами та положення про збалансовану систему економічних і фінансових показників діяльності структурних підрозділів ВАТ «Конвеєр»,
  • здобуто грант Львівської політехніки для молодих вчених (тема: «Формування систем оцінювальних показників інноваційної діяльності вітчизняних підприємств для центрів трансферу технологій») тощо.

На кафедрі діє аспірантура.

Результати наукових досліджень кафедри відображені у сотнях наукових статей та десятках  монографій, 4 докторських та понад  40 кандидатських дисертацій, захищених її працівниками.

Наукові дослідження кафедри здійснюються за такими напрямками з державною реєстрацією:

 

Назва НДР,

Керівник

№ держ. реєстрації

Підсумки виконання

1.

ЕПІ-4. Формування та економічне оцінювання конкурентоспроможного потенціалу господарських структур.

 

Козик В.В.

 

0113U005292

На підставі проведених досліджень конкретизовано сутність поняття «конкурентоспроможний потенціал» та його види. Визначено ключові фактори формування, використання і критерії оцінювання конкурентоспроможного потенціалу господарських структур на основі системної концепції. Обґрунтовано методологічні підходи до формування складових конкурентоспроможного потенціалу підприємств, методологію оцінки потенціалу організаційних формувань та системи управління ними. Розроблено методичні положення щодо формування захисної системи управління конкурентоспроможним потенціалом підприємств в умовах динамічно зростаючої конкуренції.

2.

ЕПІ-5. Обґрунтування інноваційно-інвестиційних стратегій, програм і проектів розвитку господарських структур, галузей та регіонів.

 

Козик В.В.

 

0113U005293

Обґрунтовано теоретичні та практичні параметри позитивної оцінки інноваційно-інвестиційних проектів із побудовою загальної моделі реалізації цих проектів, а також розроблено формалізований апарат для комплексного оцінювання інвестиційних проектів, зокрема для цілей фінансового менеджменту. Розроблено моделі стратегічного управління інноваційно-інвестиційною діяльністю господарських структур, галузей та регіонів. Сформовано методичні підходи до використання технологічного аудиту як інструмента формування інноваційно-інвестиційних стратегій господарських структур.

3.

ЕПІ-6. Проблеми формування і розвитку, економічного оцінювання інноваційної інфраструктури.

Трансфер технологій.

 

Козик В.В.

 

0113U005294

Обґрунтовано підходи до оцінювання інноваційної інфраструктури із врахуванням запропонованої методики оцінювання ефективності діяльності суб’єктів господарювання у її складі. Розроблено показники оцінювання результатів діяльності інноваційних інфраструктур, залежно від виконуваних ними функцій. Обґрунтовано етапи формування регіональної політики становлення інноваційного потенціалу інфраструктури. Сформовано методичні положення щодо провадження трансферу технологій (у розрізі галузей промисловості).

4.

ЕПІ-7. Трансформація бізнесу на засадах вартісно-орієнтованого корпоративного управління.

 

Козик В.В.

 

0113U005295

Розроблено стратегії вартісно-орієнтованого корпоративного управління підприємствами (з урахуванням максимізації вартості підприємств та підвищення їх інвестиційної привабливості, узгодженості із системами бюджетів). Розроблено специфічні критерії вартісно-орієнтованого управління на підприємствах. Адаптовано окремі методичні інструменти вартісно-орієнтованого корпоративного управління підприємств до реалій сучасної економіки.

Міжнародна наукова співпраця кафедри

1.       Кафедра економіки підприємства та інвестицій Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» працює в рамках міжнародної співпраці з вченими та науковцями  економічного факультету університету Матея Бела  в місті Банська Бистриця (Словаччина).

          Ведуться переговори щодо підписання угоди між університетами, можливість навчання студентів за подвійними дипломами, академічна мобільність (стажування) викладачів і студентів.  

          Інформацію про економічний факультет університету Матея Бела  можна знайти тут

 

ДОКТОРИ НАУК КАФЕДРИ

1. Скворцов Ігор Борисович

Кандидатська дисертаційна робота: “Оптимізація інвестиційного процесу в капітальному будівництві” – 1987 р.

Докторська дисертаційна робота: “Економічне оцінювання і управління інвестиційною діяльністю машинобудівного підприємства: теорія, методологія, механізми” – 2008 р.

Стаж роботи:

1980 р. – дотепер – працює на кафедрі на посадах асистента, доцента, професора.

 

2. Стадницький Юрій Іванович

Кандидатська дисертаційна робота: “Ефективність заміни металевих труб пластмасовими” – 1990 р.

Докторська дисертаційна робота: “Економічні основи управління оздоровленням довкілля” – 2001 р.

Стаж роботи:

1984 – 2006 рр. – працював на кафедрі на посадах стажиста, асистента, доцента, професора.

2008 – 2016 рр. - проректор Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту;

2016 р. - старший науковий співробітник сектору проблем транскордонного співробітництва відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”;

професор надзвичайний Politechnika Swietokrzyska w Kielcach та професор звичайний Wyzsza Szkola Ekonomii, Turystyki і Nauk Spolecznych w Kielcach (Польща);

Оновлено 2 тижн 6 дн тому