Абітурієнту

Кафедра здійснює підготовку фахівців

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Форма навчання: денна, заочна

Термін навчання: 4 роки

Кваліфікація: бакалавр з економіки

 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: денна, заочна

Термін навчання: 1,5 роки(після ОКР бакалавр)

Кваліфікація: магістр з економіки за спеціалізацією економіки підприємства.

 

Кафедра здійснює підготовку фахівців: Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» Спеціальність: 051 «Економіка» Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) Форма навчання: денна, заочна Термін навчання: 4 роки Кваліфікація: бакалавр з економіки Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» Спеціальність: 051 «Економіка» Рівень вищої освіти: другий (магістерський) Форма навчання: денна, заочна Термін навчання: 1,5 роки(після ОКР бакалавр) Кваліфікація: магістр з економіки за спеціалізацією економіки підприємства.

Випускники кафедри можуть працювати:

 • в органах державного та корпоративного управління, місцевого самоврядування, їхніх підрозділах, що займаються питанням виробництва, транспорту, зв’язку, фінансів та інвестицій;
 • в економічних службах,  підприємствах, організаціях, фірмах, акціонерних та інших типах господарських товариств, спільних, малих підприємствах, кооперативних та інших структурах різних форм власності;
 • науково-дослідних інститутах і лабораторіях;
 • консультаційних закладах та центрах, які займаються проблемами виробничої сфери;
 • у системі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Профіль програми бакалаврів

Бакалаври спеціальності «Економіка» здобувають поглиблені теоретичні та практичні знання, уміння, навики у сфері економіки, опановують загальні засади професійної діяльності, оволодівають іншими компетентностями, необхідними для розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем під час професійної діяльності у галузі економіки або у процесі навчання, що передбачає застосування економічних теорій і методів та характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Зокрема, освітньо-професійна програма бакалаврів за спеціальністю «Економіка» ґрунтується на фундаментальних постулатах та результатах сучасних досліджень у сфері макро-, мезо- та мікроекономіки, економіки підприємства, підприємництва, бухгалтерського та управлінського обліку, економічного аналізу, інвестування, організації виробництва, планування та контролю, просторової організації бізнесу, економіки праці та соціально-трудових відносин, мотивації персоналу, економіко-статистичного моделювання і прогнозування, інформаційних систем і технологій підприємства. Бакалаври спеціальності «Економіка» отримують комплекс знань, умінь та навиків, необхідний для вирішення завдань у фінансово-економічній, інформаційно-аналітичній, обліково-контрольній, плановій та проектній сферах господарської діяльності, втілення новітніх концепцій управління людськими ресурсами, розроблення соціально-орієнтованих заходів економічного розвитку суб’єктів господарювання. Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 19 кредитів, модулі природничо-наукової підготовки – 59 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки – 162 кредити.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, у тому числі вимоги щодо завершення програми

Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, проходження переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Робочі місця випускників

Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями професій (відповідно до ДК 003: 2010):

 • помічники керівників підприємств, установ та організацій;
 • помічники керівників малих підприємств без апарату управління;
 • помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів;
 • інші фахівці.

Випускник може займати такі первинні посади:

 • директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної тощо);
 • керівник агентства (страхового, торговельного, нерухомості, рекламного тощо);
 • менеджер (управитель) підприємства житлово-комунального господарства;
 • менеджер (управитель) з персоналу;
 • менеджер (управитель) з соціальної та корпоративної відповідальності;
 • фахівець з управління активами;
 • фахівець з фінансово-економічної безпеки;
 • фахівець з контролінгу;
 • фахівець з найму робочої сили;
 • ріелтер;
 • оцінювач (експертна оцінка майна);
 • організатор з постачання;
 • організатор зі збуту;
 • агент страховий;
 • агент з нерухомості;
 • агент податковий;
 • асистент економіста-статиста;
 • асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки;
 • інспектор з контролю за цінами;
 • інспектор з кадрів;
 • інспектор з виплати пенсій;
 • інспектор з соціальної допомоги.

Профіль програми магістрів

Освітньо-професійна програма ґрунтується на фундаментальних постулатах і результатах сучасних теоретико-прикладних досліджень у сфері економіки та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: економіка підприємства; економічний розвиток підприємства; економіка для бізнесу; прикладна економіка; економіка довкілля і природних ресурсів; екобрендинг і рекламні технології; віртуальна економіка та екоінноваційний трансфер.

Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі циклу загальної підготовки — 6 кр., модулі циклу професійної підготовки — 84 кр.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, у тому числі вимоги щодо завершення програми

Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, проходження практики за темою магістерської дипломної роботи та захист магістерської дипломної роботи.

Робочі місця випускників

Вони можуть обіймати такі посади:

 • керівники малих підприємств без апарату управління;
 • керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, підрозділів матеріально-технічного постачання;
 • керівники проектів та програм;
 • керуючі агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним тощо);
 • помічники керівників;
 • професіонал у сфері ціноутворення, контролінгу, управління активами, операційних покращень, інвестицій та інновацій, праці та зайнятості;
 • аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
 • консультант (радник) з економічних питань;
 • професіонал з питань регіонального розвитку, охорони навколишнього середовища, природокористування, охорони природних екосистем;
 • фахівець з управління природокористуванням, з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, з екологічної освіти;
 • викладач вищого навчального закладу.
Оновлено 2 тижн 6 дн тому