Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Економіка довкілля і природних ресурсів (освітньо-наукова програма)

3.051.00.07 Економіка довкілля і природних ресурсів (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Фахівець з економічного моделювання екологічних систем
Тривалість програми: 1,5 роки
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, проходження практики за темою магістерської дипломної роботи та захист магістерської дипломної роботи.
Характеристика освітньої програми:
Магістри спеціальності «Економіка» здобувають поглиблені теоретичні та практичні знання, уміння, навики у сфері економіки, опановують загальні засади методології наукової та професійної діяльності, оволодівають іншими компетентностями, необхідними для конструктивного вирішення складних проблем та ефективного виконання завдань інноваційного характеру в професійній діяльності в умовах невизначеності. Зокрема, освітньо-професійна програма магістрів за спеціалізацією «Економіка довкілля і природних ресурсів» базується на фундаментальних постулатах економічної теорії та її використання у сфері природокористування і природоохоронної діяльності. Магістри спеціалізації «Економіка довкілля і природних ресурсів» здобудуть знання із моделювання та реалізації економічних механізмів необхідних для забезпечення збалансованого користування природними ресурсами, прогнозування і планування даного процесу. До предмету спеціалізації також входять маркетингові технології захисту довкілля та інструменти державного регулювання здійснення природокористування і природоохоронної діяльності. Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі циклу професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 6 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 84 кр.
Набуті компетентності:
- здатність продемонструвати поглиблені знання фундаментальних засад та сучасних тенденцій розвитку економіки на мікро-, мезо- та макрорівні;
- здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері формування та розвитку ділової кар’єри та професійної етики;
- здатність продемонструвати знання та розуміння сучасних проблем розвитку суспільства, нести соціальну відповідальність за прийняті рішення, дотримуватись морально-культурних цінностей;
- здатність продемонструвати базові знання методології та інструментарію наукових досліджень;
- уміння спілкуватися рідною та іноземною мовою із широкою професійною спільнотою та громадськістю в усній та письмовій формі із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
- здатність адаптуватись до нових непередбачуваних ситуацій та приймати оперативні конструктивні рішення;
- здатність продукувати креативні ідеї, розробляти та управляти інноваційними проектами, самостійно та колективно виконувати професійні завдання.
- уміння здійснювати моделювання розвитку виробничо-фінансової діяльності підприємства;
- уміння застосовувати інструменти антикризового управління підприємством;
- уміння здійснювати розробку комплексних природоохоронних програм на різних рівнях управління;
- уміння формувати стратегії екологізації розвитку виробництва, природоокористування;
- здатність моделювати еколого-економічні системи, прогнозувати динаміку зміни економічних показників розвитку підприємства із врахуванням екологічної ситуації;
- здатність корегувати стратегію і тактику розвитку суб'єктів еколого-економічних систем із врахуванням суспільних пріоритетів.
- уміння управляти та здійснювати моделювання розвитку екологічно спрямованої підприємницької діяльності;
- уміння управляти життєвим циклом екологічних інновацій;
- уміння розробляти стратегії розширення ринків збуту екологічних товарів та послуг;
- здатність реалізовувати екологічну політику на засадах збалансування корпоративних і суспільних інтересів;
- здатність розробляти і застосовувати моделі удосконалення управління еколого-економічними системами на основі урахування результатів екологічного маркетингу;
- здатність реалізовувати проекти трансферу екологічних технологій і впровадження екологічних інновацій.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою магістерської дипломної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми – Князь Святослав Володимирович, моб. тел.: 0975274018, e-mail: svkniaz@ukr.net Контактна особа – Ягольник Світлана Геннадіївна (моб. тел.: 067 609 26 86, 095 833 75 78 svitlana.h.yaholnyk@lpnu.ua).
Професійні профілі випускників: Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями професій (відповідно до ДК 003: 2010): - керівники підприємств, установ та організацій; - керівники малих підприємств без апарату управління; - менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; - викладачі; - інші професіонали; - інші фахівці.
Доступ до подальшого навчання: Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти «Доктор філософії», програми підвищення кваліфікації.
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою.
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола