Біотехнології та біоінженерія

6.162.00 Біотехнології та біоінженерія
Кваліфікація: Бакалавр з біотехнології та біоінженерії
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу: нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Набуті компетентності:
знання теоретичних основ сучасних технологій з використання процесів біосинтезу, біокаталізу, біотрансформації, біодетоксикації, біодеградації, біоконверсії, клітинної та генетичної біоінженерії;
– конструкції та принципів роботи сучасного обладнання біотехнологічних виробництв;
– устаткування, структури і функціонування підприємств;
– основ економіки, менеджменту та маркетингу у біотехнології;
– впровадження комп'ютерних технологій в біотехнології;
– можливостей наукових досліджень з мікробіології, біохімії, біотехнології тощо.
– знання причинно-наслідкових зв’язків та закономірностей, що є характерними для ефективних форм виробничих процесів;
– знання номенклатури небезпечних для людини та навколишнього середовища виробничих факторів та розуміння проблем та необхідності обмеження різного роду впливів та забруднення, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності, а також методи їх нівелювання;
– участь в організації виробництва біотехнологічної продукції;
– проведення технологічного процесу виробництва препаратів, продуктів, матеріалів методами біосинтезу, біокаталіз чи біотрансформації;
– забезпечення відповідності технологічних параметрів біотехнологій;
– надання професійних послуг підготовки біоагентів для дотичних галузей промисловості та охорони здоров’я і екології довкілля;
– здійснення контролю біопроцесів, біоагентів та біопродукції згідно нормативних документів;
– експлуатація і обслуговування обладнання біотехнологічних виробництв;
– проведення науково-дослідних робіт в галузі біотехнології;
– участь в модернізації біотехнологічних виробництв та виробництв, де використовуються біопроцеси та біоагенти
здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань в галузі біотехнології;
– здатність організовувати виробництво біопрепаратів та біопродуктів за різними методами і методиками;
- оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення часткових та загальних цілей діяльності
Форма навчання: денна
Академічна мобільність:
Практика/стажування: Educational, technology and practice on the topic of bachelor qualification work
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.х.н., доц. Швед Ольга Василівна (032-258-22- 09, ovshved@ukr.net); Ph.D., Assoc. Prof. Zoriana Hubriy.
Професійні профілі випускників: Професійний профіль – біотехнології та біоінженерія Освітня кваліфікація в дипломі – бакалавр з біотехнології та біоінженерії. Професійна кваліфікація — 3211 фахівець з біотехнології Професія - біотехнолог
Доступ до подальшого навчання: Studying at graduate level, training programs
Інші особливості програми:
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій