Хімічні технології та інженерія

6.161.00 Хімічні технології та інженерія
Кваліфікація: бакалавр з хімічної технології
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Набуті компетентності:
– основних проблем та перспектив розвитку галузi хімічної технологiї;
– теоретичних основ процесiв та основних технологiй виробництва хімічної продукції, джерел сировини та її підготовки, умов синтезу, способів і методів розділення проміжних та виділення цільових продуктів;
– шляхів удосконалення існуючих технологічних процесів виробництва хімічної продукції;
– порівняльних характеристик і економічної оцінки різних методів виробництва хімічної продукції.
– здатність здійснювати оперативний контроль за виконанням технологічних операцій на виробництві;
– володіння методами контролю сировини, напівпродуктів і готової продукції для забезпечення необхідної їх якості;
– навички раціонального використання сировини, обладнання і пристроїв у виробництві;
– уміння вносити зміни в асортимент готової продукції, технологічний режим;
– вдосконалення технологічних процесів;
– забезпечення високого рівня якості готової продукції;
– уміння застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво прогресивних технологій;
– навички роботи в технологічних лабораторіях.
– здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у технологічних процесах;
– здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації для забезпечення належного технологічного процесу;
– здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність:
Практика/стажування:
Керівник освітньої програми, контактна особа: Професор Дзіняк Б.О.
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми:
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій