Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Архітектура та містобудування (освітньо-наукова програма)

3.191.00.00 Архітектура та містобудування (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з архітектури будівель і споруд
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Диплом бакалавра
Характеристика освітньої програми:
Набуті компетентності:
- методики наукових досліджень в галузі архітектури та містобудування;
- основ теорії, проектних норматив, методів містобудівного проектування, архітектурного проектування нових та реконструкції чи реставрації історично-сформованих житлових і громадських, будівель, дизайну архітектурного середовища;
- наукових підходів до вирішення архітектурно-містобудівельних завдань;
- функціонально-типологічних та архітектурно-художніх основ проектування будівель та їх комплексів;
- основних прийомів функціонально-планувальної та архітектурно-художньої організації будівель та їх комплексів з урахуванням різноманітних потреб населення, природно-кліматичних та містобудівних умов, вимог пам'яткоохоронного законодавства;
- взаємозв’язку об’ємно-просторових, конструктивних, будівельних, інженерних рішень та експлуатаційних якостей будівель;
- технології організації проектної справи в архітектурі та містобудуванні, стадії проектування, функції архітектора як організатора проектного процесу;
- технології розробки завдань на проектування; зміст і джерела передпроектної інформації, методи її збору та аналізу;
- системи проектної та робочої документації для будівництва, основні вимоги до неї.
-опрацьовувати наукову проблему і представляти результати у наукових працях;
- застосовувати знання з природничо-наукових дисциплін при вирішенні архітектурних та містобудівних завдань;
- окреслювати об’єкт, предмет та мету дослідження з наступною постановкою завдань для розкриття цієї мети;
- вибирати методики збору та обробки передпроектної інформації в архітектурі, інтерпретувати вихідну інформацію для архітектурних рішень, складати програму проектування;
- використовувати основні прийоми функціонально-розпланувальної організації будівель та їх елементів в архітектурному проектуванні на основі врахування соціальних, природно-кліматичних, екологічних, нормативних, технологічних та інших вимог;
- розробки архітектурного проекту, забезпечувати в проекті рішення архітектурно-композиційних та актуальних соціальних та екологічних завдань створення здорового, доступного та комфортного середовища;
- застосовувати методи, прийоми і технології архітектурного та містобудівного проектування, в тому числі, композиційного моделювання і комп’ютерного проектування.
-здатність до синтезу різногалузевих знань і їх практичне застосування для вирішення архітектурних і містобудівельних проблем;
- вміння аналізувати актуальні проблеми сьогодення в архітектурі і містобудуванні, оцінити реальні можливості їх вирішення засобами архітектурно-містобудівного проектування, дизайну архітектурного середовища;
- здатність до ефективної комунікації та взаємодії з різними фахівцями архітектурно-будівельної галузі;
- здатність формувати стійкий світогляд та вміння відстоювати авторські проектні рішення;
- здатність відчувати професійну відповідальність за прийняті архітектурні рішення;
- здатність до освоєння нових знань, самовдосконалення.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність:
Практика/стажування:
Керівник освітньої програми, контактна особа:
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми:
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут архітектури