Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Цілі у сфері якості Національного університету «Львівська політехніка» на 2019 рік

п/п

Цілі

Результати та показники

Відповідальна особа

Терміни виконання

Перевірка

1.

Підтримка системи управління якістю у відповідності до ISO9001:2015 і ДСТУ ISO9001:2015 в актуальному стані

 Статус національного університету на

 2020-2027 роки

   Ректор,

   Перший проректор

до

01.12.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

 

Звіти про внутрішні аудити та аналіз  Системи управління якістю з боку вищого керівництва

Проректор з науково-педагогічної роботи - представник керівника Університету з якості. 

до

01.11.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

 

 

Договори на проходження першого наглядового аудиту та забезпечення його проведення

Проректор з науково-педагогічної роботи - представник керівника Університету з якості

до

01.11.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

2.

Формування освітніх програм відповідно до стандартів вищої освіти

 29 розроблених та затверджених освітніх    

 програм

Проректор з науково-педагогічної роботи - представник керівника Університету з якості

до

30.07.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

3.

Повторне ліцензування підготовки іноземнмх студентів за спеціальностями університету

 Ліцензія на освітню діяльність

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

до

01.12.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

4.

Оцінювання студентами якості викладання навчальних дисциплін,  як впровадження зворотного зв’язку із споживачами послуг

Положення про оцінювання студентами якості викладання навчальних дисциплін та надання освітніх послуг.

Анкети студентів.

Проректор з науково-педагогічної роботи

до

15.12.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

5.

Покращення якості  навчання іноземних студентів англійською мовою

Збільшити кількість викладачів універ-ситету, які мають сертифікати володіння англійською мовою не нижче В2 на 50 осіб

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

до

01.09.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

6.

Покращення матеріально-технічної бази забезпечення освітнього процесу

Відкрити одну навчальну загально-університетську  лабораторію

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації

до

01.07.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

Поповнити бібліотечний фонд НТБ навчально-науковою літературою на 15 тисяч примірників

Проректор з науково-педагогічної роботи - представник керівника Університету з якості

до

01.12.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

7.

Покращення інформаційного забезпечення освітнього процесу

Впровадити нову інформаційно-аналітичну систему «Деканат»

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації

до

01.09.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

Поповнити базу сертифікованих навчально-методичних комплексів із навчальних дисциплін у ВНС Університету на 100 одиниць

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації

до

01.09.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

8.

Розширення співпраці з підприємствами, установами та організаціями  для підвищення рівня практичної підготовки та працевлаштування студентів

Договори на проходження практик:

довготермінові – 40;

короткотермінові – 3500.

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку

до

15.12.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

9.

Налагодження контакту з роботодавцями з метою аналізу якості підготовки випускників університету, як впровадження зворотного зв’язку із споживачами послуг

Положення про оцінювання роботодавцями якості надання освітніх послуг.

Анкети та листування з роботодавцями.

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку

до

15.12.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

10.

Підвищення цитованості наукових публікацій працівників університету

Досягнення h-індекса університету, що дорівнює  40

Проректор з наукової роботи

до

31.12.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

11.

Підвищення кількості наукових статей працівників університету в наукометричних базах даних Scopus i  Web of Science

Збільшення кількості наукових статей у Scopus i  Web of Science до 900

Проректор з наукової роботи

до

31.12.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

12.

Покращення забезпеченості університету науковими виданнями, що індексуються наукометричними базами даних Scopus i  Web of Science

Включення наукового журналу університету до наукометричних баз даних Scopus  або Web of Science

Проректор з наукової роботи

до

31.12.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

13.

Підвищення комерційної привабливості науково-дослідних робіт і науково-технічних розробок

Збільшення кількості госпдоговорів до 280;

Ліцензійні угоди

Проректор з наукової роботи

до

31.12.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

14.

Підвищення результативності наукової роботи студентів

Збільшення кількості робіт-переможців/ призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей до 80

Проректор з наукової роботи

до

31.12.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

15.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів

Завершити підготовку (із захистом дисертацій): докторів наук – 10; кандидатів наук (PhD) – 50

Проректор з наукової роботи

до

01.12.2019 року.

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

16.

Розвиток міжнародної співпраці у сфері науки та освіти

Збільшення кількості аспірантів-іноземних громадян на 2 особи

Проректор з наукової роботи

до

01.12.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

Укласти 40 угод про співпрацю з іноземними університетами, підприємствами, організаціями та установами.

Укласти 5 угод про подвійні дипломи.

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

до

15.12.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

17.

Організування наукових, науково-технічних, науково-практичних заходів (конференції, семінари, конкурси).

Провести 40 наукових, науково-технічних, науково-практичних заходів

Проректор з наукової роботи

до

01.12.2019 року

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

Оновлено 7 міс 6 дн тому