Цілі у сфері якості Національного університету «Львівська політехніка» на 2018 рік

Цілі

Результати та показники

Відповідальна особа

Терміни виконання

Перевірка

Примітка (виконання)

1

2

3

4

5

7

1. Сертифікувати систему управління якістю Університету, яка відповідає вимогам ISO9001:2015 і ДСТУ ISO9001:2015

Сертифікат відповідності

Проректор з науково-педагогічної роботи - представник керівника Університету з якості

до 01.11.18

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

Проводиться підготовка

2. Формування нових освітніх програм

Чотири розроблених та затверджених освітніх програм

Проректор з науково-педагогічної роботи - представник керівника Університету з якості

до 15.12.18

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

Ліцензовано 3 спеціальності (1 бакалаврська, 2 магістерські);

Розроблено та затверджено 14 освітніх програм для спеціалізацій;

Проведено акредитацію 5 напрямів підготовки та 1 магістерської спеціальності

3. Покращення матеріально-технічної бази забезпечення освітнього процесу

Відкрити одну навчальну загальноуніверситетську комп’ютерну лабораторію

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації

ІІІ-IV квартал 2018

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

В Інформаційно-навчальному комп’ютерному комплексі створено спеціалізовану «Лабораторію проектування вбудованих систем» (405 кімната, 28 навчальний корпус)

Поповнити бібліотечний фонд НТБ навчально-науковою літературою на 10 тисяч примірників

Проректор з науково-педагогічної роботи - представник керівника Університету з якості

ІІ-IV квартал 2018

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

Фонд бібліотеки упродовж року поповнився на 18393 примірники, з них 26% нових надходжень це навчальна література (4850 прим.); 56% - наукова література (10206 прим., в т.ч. 7854 дипломні проекти).

4. Покращення інформаційного забезпечення освітнього процесу

Завершити розробку та впровадження нової інформаційно-аналітичної системи «Деканат»

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації

до 01.09.18

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

Завершили розробку нової інформаційно-аналітичної системи «Деканат». Впроваджено для використання в ІКНІ.

20 сертифікованих навчально-методичних комплексів із навчальних дисциплін у ВНС Університету

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації

ІІ-IV квартал 2018

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

Розроблено та сертифіковано 389  навчально-методичних комплексів із навчальних дисциплін у ВНС Університету

5. Розширення співпраці з підприємствами для підвищення рівня практичної підготовки та працевлаштування студентів

Укласти договори на проходження практик: довготермінові – 30;

короткотермінові – 3000.

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку

до 15.12.18

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

Укладено короткотермінові договори з базами практики

(термін дії – період практики) – 5213;

Довготермінові договори з базами практики (термін дії 5 років) -54 договори; Багаторічні договори про співпрацю з підприємствами, установами, організаціями - 22

6. Розширення сфери науково-дослідної діяльності студентів та аспірантів

Залучення (з оплатою) студентів та аспірантів до виконання 12 бюджетних

НДР відповідно до тематичного плану фундаметальних і прик-ладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок.  

Проректор з наукової роботи

до 15.12.18

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

Залучено  (з оплатою) 80 студентів та 45 аспірантів до виконання 43 держбюджетних тем (14 фундаментальних та 29 прикладних)

 

7. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів

Завершити підготовку: докторів наук – 5; кандидатів наук (PhD) – 25.

Проректор з наукової роботи

до 01.12.18

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

Захистили 21 докторську дисертацію;

82 кандидатських дисертацій

Пройти стажування та підвищення кваліфікації в університетах, підприєм-ствах, організаціях та установах: України – 100 осіб; за кордоном – 5 осіб.

Перший проректор

до 01.12.18

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

Підвищили кваліфікацію на семінарі педагогічних знань – 173 осіб; 47 пойшли курси іноземних мов Лінгвістично-освітнього центру; 17 НПП підвищили кваліфікацію у літній англомовній школі;

129 НПП пройшли стажування та підвищення кваліфікації за кордоном

8. Відкриття нових спеціальностей докторантури

Відкрити одну нову спеціальність докторантури

Проректор з наукової роботи

до 01.12.18

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

Відкрито докторантуру за спеціальністю  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», наказ № 129-1-10 від 15.03.2018р.

9. Приведення наукових видань університету у відповідність до вимог нового Порядку формування наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України 15.01.2018 р. №32 (щодо категорій «А» та «Б»)

Не менше 80% наукових видань університету, які наказом включені до переліку МОН (категорії «А» та «Б»)

Проректор з наукової роботи

до 15.12.18

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

Станом на жовтень редакційні колегії наукових видань здійснюють аналіз на відповідність вимогам Порядку формування наукових фахових видань України та готують необхідні документи

10. Розвиток міжнародної співпраці у сфері науки та освіти

Укласти 10 угод про спів-працю з іноземними універ-ситетами, підприємствами, організаціями та установами

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

до 15.12.18

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

Станом на жовтень укладено 57 угод про співпрацю з іноземними університетами, підприємствами, організаціями та установами, 9 угод про подвійні дипломи

11. Організування наукових, науково-технічних, науково-практичних заходів (конференції, семінари, конкурси)

Провести 30 наукових, науково-технічних, науково-практичних заходів

Проректор з наукової роботи

до 01.12.18

Під час аналізування СУЯ з боку керівництва

Проведено 47 наукових заходів:

 30 міжнародних та 17 всеукраїнських.

Оновлено 2 міс 1 тижд тому